Dongguan
Foshan
Hangzhou
500 km
Beijing
Shanghai
Guangzhou
Harbin
Tianjin
Suzhou
Chongqing
Nanjing
Wuhan
Chengdu
Ningbo
Wuxi
Xi’an
Qingdao
Xiamen
Changsha
Dalian
Fuzhou
Hefei
Nanning
Shijiazhuang
Tangshan
Zhengzhou
Nanchang
Changchun
Shenyang
Jinan
Zibo
Taiyuan
Kunming
Shenzhen

City tier system China

This Map has been viewed 313 times and was created by jnw on 16.05.2017 14:15

Additional China MapsCity tier system China

 Back to Description 
   Read Map Description

Keywords:

Images

Additional media files